समाज

प्रदेश परयिोजना कार्यदललाई अभमिुखकिरण तालमि सम्पन्नजनकपुरधाम । राष्ट्रयि अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नं। २ को आयोजनामा प्रदेश परयिोजना कार्यदलको अभभिुखकिरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रयि अपाङ्ग महासंघ प्रदेश नं। २ मा सञ्चालन हुने “हामीलाई पन िसमावेश गर” परयिोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र परयिोजना कार्यदलको भूमकिा र जम्मिेवारी सम्वन्ध िअवधारणागत स्पष्टताका लाग िसो कार्यक्रमको आयोजना गरएिको हो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तहिरुको अधकिार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रयि महासन्धी ९ग्ल्ऋच्एम्० ले प्रत्यायोजन गरेका अधकिारलाई घरेलुकरण गराउनका लाग ि“हामीलाई पन िसमावेश गर” परयिोजना अन्तर्गत १० प्रकृतकिा अपाङ्गता भएका व्यक्तहिरुलाई समेटेर यस अघ िनै ११ जनाको कार्यदल नर्मिाण गर िउक्त कार्यदललाई अभमिुखकिरण गरएिको हो ।
राष्ट्रयि अपाङ्ग महासंघ नेपाल संघीय कार्यालयका परयिोजना संयोजक वमिल वस्नेतले यस कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तहिरुको न्यायमा पहुँच, पहुँयुक्तता, सदस्य सँस्थाहरुको क्षमता वकिास र अपाङ्गता भएका व्यक्तहिरुको खण्डकिृत तथ्याङ्क लगायतका सवाल महत्व दएिको वताउनुहुँदै मूलधारको अपाङ्गता सवालबाट पछाड िपरेका वौद्धकि अपाङ्ग, अटजिम, स्वरवोलाई, हेमोफेलयिा लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तहिरुलाई मूल प्रवाहकिरणमा ल्याउन वशिेष जोड दनिेछ भन्नुभयो ।

Comment here